Adatkezelési tájékoztató

 

Cégünk számára kiemelt jelentőségű a nyitott és átlátható módon történő adatkezelés a marketing tevékenységek során is. Annak érdekében, hogy biztosítsuk az Ön adatvédelemhez fűződő jogát, itt tájékoztatjuk arról, hogyan kezeljük és védjük az Ön személyes adatait.

1. Az adatkezelő
Az adatkezelő az a személy vagy szervezet, amelyik meghatározza a személyes adatok kezelésének célját és eszközeit. A jelen esetben az adatkezelő (az „Adatkezelő” vagy „mi”):
Pásztor Tamás és Társa Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2112 Veresegyház, Szadai út 8. ; Telephelyek: 1173 Budapest, Pesti út 2. és 1152 Budapest, Szentmihályi út 152-154.

Adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmazunk. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel kapcsolatban ugyanakkor bármikor szívesen állunk rendelkezésére.

2. A kezelt adatok
Kategóriák szerint az Ön alábbi személyes adatait kezeljük amennyiben azokat szolgáltatta:
Kapcsolattartási adatok
• az Ön vezeték- és keresztneve,
• az Ön email címe,
• az Ön lakcíme,
• az Ön telefonszáma,

Termékadatok
• autójának márkája és típusa
• autójának alvázszáma

3. Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye
Ha Ön nem járul hozzá adatai kezeléséhez vagy a hozzájárulását visszavonja, nem fogjuk tudni Önt megkeresni marketing ajánlatainkkal.

4. Az adatkezelés célja és jogalapja
Az adatkezelés célja, hogy felvehessük Önnel a kapcsolatot és a meglévő autója márkájától és típusától függő direkt marketingajánlatokat (ideértve az információs felméréseket, meghívókat, reklámokat és nyereményjáték felhívásokat) küldhessünk Önnek azokon a módokon, amikhez Ön hozzájárult.
Személyes adatainak kezelése az Ön hozzájárulásán alapszik.

5. Az adatok tárolásának időtartama
Adatait addig tároljuk, amíg vissza nem vonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását. Annak érdekében azonban, hogy Ön ne kapjon tőlünk olyan megkereséseket, amelyek esetleg már nem relevánsak az Ön számára, adatait akkor is töröljük, ha valamelyik postán küldött anyagunk nem kézbesíthető és a posta azt visszaküldi.

6. Az adatok címzettjei
Az adatok nem hozzáférhetőek bárki számára. Egyrészt adatfeldolgozókat veszünk igénybe bizonyos okokból, másrészt pedig szabályozzuk, hogy az Adatkezelő szervezetén belül és kívül ki férhet hozzá az adatokhoz. A személyes adatok közlése szigorúan a fent felsorolt célok eléréséhez szükséges és észszerű mértékre korlátozódik.

Saját szervezetünkön belül
• Azoknak a mindenkori munkaköröknek a betöltői (pl. marketing munkatársak és az őket irányító döntéshozói szintek), akiknek a munkája az adatkezelés fenti céljának megvalósításához szükséges;
• Informatikai rendszerünket üzemeltető munkatársaink az üzemeltetéshez szükséges mértékben.

Saját szervezetünkön kívül
Olyan harmadik félnek adunk át adatokat, akiknek munkája szükséges a fizikai és digitális marketinganyagok elkészítéséhez és terjesztéséhez. Ilyenek lehetnek:
• Reklámügynökségek,
• Technikai beszállítók,
• Postai szolgáltató

7. Az Ön jogai
Önt az adatkezeléssel kapcsolatban a lent felsorolt jogok illetik meg. Ezeket a jogokat Önnek a GDPR (azaz az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete) illetve a magyar adatvédelmi törvény (rövidítve Infotv., azaz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) biztosítja.

A hozzáférés joga:
Ez lényegében tájékoztatást jelent arról, hogy milyen adatokat, miért és hogyan kezelünk Önről.
Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy magukhoz a személyes adatokhoz és a kezelésükkel kapcsolatos valamennyi lényeges információhoz hozzáférést kapjon. Ilyen információk pl. az adatkezelés céljai, az érintett adatok kategóriái és az Ön jogai.
Ön továbbá jogosult arra, hogy másolatot kapjon a kezelt személyes adatokból. A másolat készítése első alkalommal ingyenes, a további másolatokért az adminisztratív költségeinken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatunk fel, ha az adatkérés terjedelme miatt ez indokolt. Ha elektronikus úton nyújtott be kérelmet, joga van ahhoz, hogy az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kapja meg (pl. PDF vagy Word dokumentumként).

A helyesbítés joga:
Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Szükség esetén kérheti továbbá a hiányos személyes adatok kiegészítését.
A hozzájárulás visszavonásának joga / törlés joga:
Ön jogosult arra, hogy bármikor visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását és arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat. Ebben az esetben nem küldhetünk Önnek semmilyen további direkt marketing ajánlatot.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést. Ez azt jelenti, hogy a korlátozott adatokat csak tárolhatjuk, de más módon csak az Ön hozzájárulásával vagy egyes törvényi esetekben használhatjuk fel. Az adatkezelés korlátozását akkor kérheti, ha:
a) Ön vitatja az adatok pontosságát, ennek ellenőrzéséig;
b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) Nekünk mint adatkezelőnek már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
Adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ön továbbá jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Panasztétel joga
Ha az Ön megítélése szerint a személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t vagy más adatvédelmi jogszabályt, akkor Ön panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. A Hatóság elérhetősége:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: (06-1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

8. A tájékoztató módosításai és elérhetősége
A tájékoztató folyamatosan elérhető a honlapunkon. Ha szervezeti vagy jogszabályi változások miatt szükséges, ezt a tájékoztatót frissítjük.

Pásztor Tamás és Társa Kft.